Ballina Fikhu - Legjislacioni Fikhu i adhurimeve

Fikhu i adhurimeve

Kushtet shtyllat dhe nevojat e namazit – Muhammed ibn Abdulvehabi

Autor:       Muhammed ibn Abdulvehabi Titulli:       Kushtet shtyllat dhe nevojat e namazit Formati:    A5 Faqe:        27 Botues:     Privat Kushtet e namazit janë nëntë: 1.Islami 2.Mendja e shëndoshë 3.Mbërritja e moshës madhore 4.Mungesa e papastërtisë rituale 5.Heqja e pisllëkut 6.Mbulimi i auretit 7.Hyrja e kohës së duhur 8.Drejtimi kah Kibla 9.Qëllimi

Kushtet, shtyllat dhe obligimet e namazit – Abdulmuhsin Ibn Hamed el-Abadi

Autor:         Abdulmuhsin Ibn Hamed el-Abadi Titulli:         Kushtet, shtyllat dhe obligimet e namazit Përktheu:    Xhemal N. Jakupi Formati:      A5 Faqe:          118 Botues:       Privat Më tej, ... Ky është shpjegim i librit të Shejhul Islam Muhammed ibën AbdulUehhab, RahimehUllah, me titullin “Kushtet,...

Ramazani, mundësi për edukim dhe arsimin – Muhammed el-Munexhid

Autor:                 Muhammed el-Munexhid Titulli:                 Ramazani, mundësi për edukim dhe arsimin Përktheu:            Almedin Ejupi R. gjuhësor:        Jeton Koçinaj Redaktor fetar:    Jusuf Kastrati Formati:              B6 Faqe:     ...

Kurbani – Dr. Musli Vërbani

Autor:            Dr. Musli Vërbani Titulli:            Kurbani Recensent:     Daut Shehu Formati:         A5 Faqe:             46 Botues:          Autori Viti:               2008 Vendi:            Kaçanik Në këtë libër janë...

Gabime në të cilat bien disa haxhilerë – Muhammed ibn Salih el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Gabime në të cilat bien disa haxhilerë Përktheu:    Mr. Driton Lekaj Formati:      A5 Faqe:          39 Botues:       IslamHouse Allahu i lartësuar ka thënë: “Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut, kuptohet, ai...

Agjërimi i Muhamedit në Ramazan – Selim el Hilali & Ali Hasen Ali Abdulhamid

Autor:           Selim el Hilali & Ali Hasen Ali Abdulhamid Titulli:           Agjërimi i Muhamedit në Ramazan Përktheu:      Unejs Shuajb Murati Recensent:    Bledar Hoxha Formati:        8.5 x 11 Faqe:            80 Botues:         Libraria "Imam Albani" Botimi:   ...

Haxhi dhe katër llojet e njerëzve – Nida Ebu Ahmed

Autor:           Nida Ebu Ahmed Titulli:           Haxhi dhe katër llojet e njerëzve Përktheu:      Dr. Sedat Islami Recensent:    Jusuf Kastrati Formati:        A5 Faqe:            33 Botues:         IslamHouse Viti:              2015 Allahu ka caktuar...

Testamenti (Vasijeti) – Dr. Musli Vërbani

Autor:            Dr. Musli Vërbani Titulli:            Testamenti - Vasijeti Seria:             Fikhu i statutit personal Korrektura:     Burim Bunjaku Formati:         A5 Faqe:             33 Botues:          Privat Viti:           ...

Tema te rendesishme rreth Xhihadit – Salih el-Feuzan

Autor:         Salih el-Feuzan Titulli:         Tema te rendesishme rreth Xhihadit Përktheu:    Dr. Bledar Karaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          33 Botues:       Privat Pasi e lexova veprën “Tema të rëndësishme rreth Xhihadit”, të shejh Abdullah ibën Sead Eba Husejn, Allahu i dhëntë...

Ditët e agjëruesit – Adil esh-Shidi & Ahmed el-Mezjed

Autor:         Adil esh-Shidi & Ahmed el-Mezjed Titulli:         Ditët e agjëruesit Përktheu:    Mr. Jusuf Kastrati Formati:      A5 Faqe:          57 Botues:       IslamHouse Në këtë libërth të dobishëm, autorët e nderuar kanë përmbledhur ajete, hadithe, fjalë të dijetarëve, vargje dhe këshilla të rëndësishme...

Detyrat e muajit të ramazanit – Hafidh ibn Rexheb Hanbeliu

Autor:         Hafidh ibn Rexheb el-Hanbelij Titulli:         Detyrat e muajit të ramazanit Përktheu:    Blerim Krasniqi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          28 Allahu i Madhërishëm thotë: “Përveç agjërimit, i cili është për Mua dhe Unë e shpërblej për të; sepse vërtet ai ka...

Fetva në lidhje me agjërimin – Ahmed ibn Jahja en-Nexhmij

Autor:       Ahmed ibn Jahja en-Nexhmij Titulli:       Fetva në lidhje me agjërimin Formati:    8.5 x 11 Faqe:        38 Botues:     PerlatMuslimane.com Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë e falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të mëkateve, tek Ai mbështetemi të na ruajë nga sherri i vetes...

Shkurtimi i namazit – Abdulaziz ibn Baz

Autor:         Abdulaziz ibn Baz Titulli:         Shkurtimi i namazit Përktheu:    Shuajb Rexha Formati:      A5 Faqe:          64 Botues:       Privat Me të vërtetë dijetarët janë trashëgimtarët e profetëve, sepse profetët nuk kanë lënë trashëgim pasurinë, por kanë lënë diturinë të cilën kush e...

Fik’hu i haxhit (11) – Dr. Musli Vërbani

Autor:       Dr. Musli Vërbani Titulli:       Fik'hu i haxhit (11) Seria:        Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:    B5 Faqe:        60 Botues:     Autori Viti:          2004 Vendi:       Kaçanik Haxh d.m.th. qëllim, me fjalë tjera me pas qëllimin me madhërue Allahun. Ndërsa në...

Fik’hu i agjërimit (10) – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Fik'hu i agjërimit (10) Seria:         Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:     B5  Faqe:         44 Botues:      Autori Viti:           2011 Vendi:        Kaçanik Edhe popujt e mëparshëm kanë agjëruar, mirëpo agjërimi i...

Fik’hu i zekatit (9) – Dr. Musli Vërbani

Autor:       Dr. Musli Vërbani Titulli:       Fik'hu i zekatit (9) Seria:       Planprogrami i muslimani të vogël Formati:    B5 Faqe:        42 Botues:     Autori Viti:          2004 Vendi:       Kaçanik Muslimani e jep zekatin, pra pjesën e pasurisë të cilën e ka bërë obligim Zoti...

Mësime të zgjedhura për Ramazanin – Ibrahim Ibn Muhamed el Hukajl

Autor:           Ibrahim Ibn Muhamed el Hukajl Titulli:           Mësime të zgjedhura për Ramazanin Përktheu:      Arjan Haskasa                      Sali Bardhoshi Recensent:    Ismail Bardhoshi R. gjuhësor:  Ilir Haxhiaj Formati:        8.5 x 11 Faqe:       ...

Dispozitat e haxhit dhe umres – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:             Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:             Dispozitat e haxhit dhe umres Përktheu:        E.U.Q. Recensent:      Xheladin Leka R. gjuhësor:    Mr. Arian Koçi Formati:          A5 Faqe:              112 Botues:           Essebil Dëshira...

Vendimi i Islamit për lënësin e namazit – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:           Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:           Vendimi i Islamit për lënësin e namazit Përktheu:      Unejs Shuajb Murati                      Ylli Rama Recensent:    Bledar Hoxha Formati:        8.5 x 11 Faqe:           ...

Agjërimi vullnetar – Dr. Sedat Islami

Autor:           Dr. Sedat Islami Titulli:           Agjërimi vullnetar Recensent:    Mr. Driton Lekaj Formati:        B5 Faqe:            49 Botues:         IslamHouse Viti:              2010 Rëndësinë e veprave vullnetare nuk mund ta mohojë askush. Ato, në...

Dispozitat e therjes së kurbanit – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Dispozitat e therjes së kurbanit Përktheu:    Besim Gjelaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          17 Botues:       Indeksi Islam  Enes ibën Malik radijAllahu anhu thotë: “Ka therur Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem dy desh me brirë, të majmë,...

Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tij – Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tij Përktheu:    Jeton Shasivari Formati:      8.5 x 11 Faqe:          14 Botues:       Selefi.org Viti:            23 Shtator 2011 Vendi:         Mekë I Dërguari i Allahut -...

Kohët e namazit – Abdurrahim Balla

Autor:       Abdurrahim Balla Titulli:       Kohët e namazit Formati:    8.5 x 11 Faqe:        50 Botues:     Privat Një prej detyrave më të mëdha që i ka dhënë Allahu i Madhëruar njeriut është namazi. I cili nuk është obliguar në tokë si gjithë detyrat e tjera të Islamit,...

Ramazani pa mileniume – Dr. Ismail Bardhi

Autor:       Dr. Ismail Bardhi Titulli:       Ramazani pa mileniume Formati:    A6 Faqe:        47 Botues:     Logos-A Edhe pse është e vërtetë që Zoti e ka vulosur fenë ashtu siç është ajo në esencën e vet fillestare dhe përfundimtare, kur askush nuk ka ekzistuar që ta dëgjojë, ta...

Filozofia e agjërimit dhe rregullat e tij – Mustafa Sibai

Autor:        Mustafa Sibai Titulli:        Filozofia e agjërimit dhe rregullat e tij Formati:     A5 Faqe:         103 Botues:      Logos-A Viti:           1994 Vendi:        Shkup, Maqedoni Veriore Muaji i Ramazanit është një nga periudhat më të rëndësishme prej periudhave të mirësisë...

Ilmihal – Fejzullah Haxhibajriq

Autor:       Fejzullah Haxhibajriq Titulli:       Ilmihal Formati:    A5 Faqe:        75 Botues:     Logos-A Viti:          1988 (Botimi i parë) Ç’ËSHTË ISLAMI Islami është feja të cilën All-llahu ia shpalli tërë njerëzimit nëpërmjet Të Dërguarit të vet, Muhammedit (a.s.). Islam do të thotë përkushtim ndaj All-llahut. Ky...

Libri i namazit – Sh.B. Hakikat

Autor:         Sh.B. Hakikat Titulli:         Libri i namazit Përktheu:    Hüseyn Hilmi Icik Formati:      5.2 x 7.5 Faqe:          209 Botues:       Sh.B. Hakikat Viti:            Prill, 2017 Vendi:         Stamboll, Turqi Që të arrish në dynja lumturinë,...

Haxhi dhe rregullat e tij – Abedin Musallari

Autor:       Abedin Musallari Titulli:       Haxhi dhe rregullat e tij Formati:    A5 Faqe:        23 Botues:     Privat Qabja është vendi, që tërheq të gjitha zemrat e muslimanëve kudo që jetojnë… Fytyrat dhe zemrat e nënshtruara ndaj Allahut drejtohen drejt saj pesë herë në ditë dhe natë. Muslianët...

Ramazani dhe namazi i teravive në dritën e medhhebit hanefi – Dr. Shefik Kurdiq

Autor:       Dr. Shefik Kurdiq Titulli:       Ramazani dhe namazi i teravive ne driten e medhhebit hanefi Formati:    B5 Faqe:        57 Botues:     Sh.b. Sira Libri i cili gjendet para jush është tentim i llojit të vet për të qartësuar të gjitha dyshimet lidhur me muajin e bekuar...

Mburoja e muslimanit – Said el-Kahtani

Autor:             Said el-Kahtani Titulli:             Mburoja e muslimanit Përktheu:        Azem Bardhoshi Recensent:      Ismail Bardhoshi R. Gjuhësor:    Ilir Haxhiaj Botues:           Shembulli Botimi:            I parë Formati:          A5 Faqe:         ...

Për ty që s’falesh – Jusuf Kastrati

Autor:             Jusuf Kastrati Titulli:             Për ty që s'falesh Redaktor:        Burim Koçinaj R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          A5 Faqe:              78 Botues:           Shembulli Botimi:           ...

Argumente bazë të fikhut Hanefi – Abdurrahman bin Jusuf Mangera

Autor:           Abdurrahman bin Jusuf Mangera Titulli:           Argumente bazë të fikhut Hanefi Përktheu:      Fatmond Marku Redaktorë:    Andrin Rasha                      Haxhi Lika Formati:        5.8 x 8.3 Faqe:            238 Botues:   ...

Gjykimi Islam ndaj lënësit të namazit – Mensur ibn Abdulaziz Simari

Autor:             Mensur ibn Abdulaziz Simari Titulli:             Gjykimi Islam ndaj lënësit të namazit Përktheu:        Mr. Agron Krasniqi Recensent:      Haris Allkoçi R. gjuhësor:    Abdurrahim Maxhuni Formati:          5.5 x 7.8 Faqe:              68 Botues: ...

30 Pyetje rreth agjërimit – Llokman Hoxha

Autor:       Llokman Hoxha Titulli:       30 Pyetje rreth agjërimit Formati:    4.6 x 4.6 Faqe:        33 Botues:     Privat Viti:          2017 Vendi:       Prishtinë Agjërimi është abstenim nga ushqimi, pija, kontakti intim si dhe çdo gjë që i përket këtyre gjërave që nga agimi (drita...

Panorama e Ramazanit – Ulvi Fejzullahu

Autor:         Panorama e Ramazanit Titulli:         Ulvi Fejzullahu Redaktor:    Arian Koçi Formati:      A5 Faqe:          69 Botues:       Shkolla Islame Botimi:        I parë Viti:            2016 Vendi:         Bujanoc Të nderuar lexues! Është gjë e natyrshme që njeriu...

Sunetet e Neglizhuara në Ramazan – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:         Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:         Sunetet e Neglizhuara në Ramazan Përktheu:    Jeton Shasivari Formati:      8.5 x 11 Faqe:          25 Botues:       Selefi.org Viti:            Qershor 2015 “O ju që keni besuar! Ju është bërë obligim agjërimi, ashtu si...

Forma e namazit të të dërguarit – Muhammed Nasiruddin Albani

Autor:         Muhammed Nasiruddin Albani Titulli:         Forma e namazit të të dërguarit Përktheu:    Mburoja.net Formati:      8.5 x 11 Faqe:          153 Botues:       Nun “Dhe ne ta zbritëm ty shpalljen, që ti t’ua komentosh njerëzve se çka u është zbritur atyre”, dhe i...

Sexhdeja e Harreses – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Sexhdeja e Harreses Përktheu:    Umu Akil Formati:      8.5 x 11 Faqe:          22 Botues:       Selefi.org Vërtet, shumë prej njerëzve nuk i dinë shumë prej gjykimeve të sexhdes se harresës në namaz. Kështu, disa prej tyre e lënë...

Rituali i Umres – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Rituali i Umres Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          18 Botues:       Selefi.org Sa i përket ihramit, ai është nijeti i hyrjes në ritin e Umres dhe veshjen e rrobës së ihramit. Suneti për atë...

Pyetje Përgjigje rreth Bajramit – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Pyetje Përgjigje rreth Bajramit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          25 Botues:       Selefi.org Viti:            2013 Vendi:         Mekë, Arabi Saudite Namazi i Bajramit nuk ka as ezan e as...

Forma e namazit – Abdulaziz ibn Baz

Autor:         Abdulaziz ibn Baz Titulli:         Forma e namazit Përktheu:    Lulëzim Përçuku Formati:      8.5 x 11 Faqe:          31 Botues:       Botues Privat Pyetja: “Unë jam një vajzë myslimane e kapur për feje; bëj punë të mira dhe largohem nga të këqijat. Mirëpo,...

Agjërimi – Edukatë dhe vetë-ngadhnjim – Muhammed Abdullah Draz

Autor:             Muhammed Abdullah Draz Titulli:             Agjërimi - Edukatë dhe vetë-ngadhnjim Përktheu:        Nexhat Ibrahimi R. gjuhësor:     Jusuf Gashi                        Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:          8.5 x...

Imami dhe xhemati – Nexhat Ibrahimi

Autor:            Nexhat Ibrahimi Titulli:            Imami dhe xhemati Recensent:     Husamedin Abazi Formati:         8.5 x 11 Faqe:             41 Botues:          Logos-A Viti:               2005 Vendi:            Shkup Nuk...

Haxhi ideal dhe umreja – Osman Nuri Topbash

Autor:        Osman Nuri Topbash Titulli:        Haxhi ideal dhe umreja Formati:     4.3 x 7.1 Faqe:         94 Botues:      Progresi Botime Viti:           2007 Vendi:        Stamboll Qenia njerëzore rrethohet nga nevoja materiale dhe shpirtërore që nuk kanë të mbaruar. Disa nga...

Pozita që ka Namazi në Islam – Rabi’a ibn Hadi el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadi el-Medkhalij Titulli:         Pozita që ka Namazi në Islam Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          22 Botues:       Selefi.org Viti:            2009 Vendi:         Mekë Vërtet, namazi është një çështje madhështore në...

Ilmihali – Progresi Botime

Autor:        Progresi Botime Titulli:        Ilmihali Formati:     8.5 x 11 Faqe:         96 Botues:      Progresi Botime Kjo përmbledhje e rregullave dhe e mësimeve nga feja jonë ISLAME, do t’ia bëjë të mundur çdo fillestari mësimin e disa prej parimeve të “fesë islame” dhe veçanërisht,...

Udhëzues i Ibadetit – Sejfetin Jazëxhë

Autor:           Sejfetin Jazëxhë Titulli:           Udhëzues i Ibadetit Përktheu:      Selver Xhemaili Recensent:    Ataullah ef. Aliu Formati:        8.5 x 11 Faqe:            135 Botues:         Botim privat Viti:              2005 Vendi:       ...

Arti i dhikrit dhe i lutjeve te Pejgamberit te Fundit – Muhamed el-Gazali

Autor:        Muhamed el-Gazali Titulli:        Arti i dhikrit dhe i lutjeve te Pejgamberit te Fundit Përktheu:   Sadush Tahiri Redaktor:   Husamedin Abazi Formati:     8.5 x 11 Faqe:         257 Botues:      Logos-A Viti:           2008 Vendi:        Shkup "Unë nuk i krijova xhindet dhe njerëzit...

Pozita e namazit në islam – Dr. Said el-Kahtani

Autor:        Dr. Said el-Kahtani Titulli:        Pozita e namazit në islam Përktheu:   Thirrjaislame.com Formati:     8.5 x 11 Faqe:         20 Botues:      Thirrjaislame.com Ky libër i shkurtër përmbledh shkurtimisht kuptimin, dispozitën, pozitën, veçoritë, dispozitën e lërjes dhe vlerën e namazit, duke argumentuar për të gjitha...

Agjërimi, namazi i natës dhe i teravive – Seid el-Kahtani

Autor:           Seid el-Kahtani Titulli:           Agjërimi, namazi i natës dhe i teravive Përktheu:      Nexhat Ceka Recensent:    Muharrem Ismaili R. gjuhësor:  Roald A. Hysa Formati:        4.7 x 6.7 Faqe:            57 Botues:         Nun Viti:         ...