Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                Hadith 1 Përkthyes:                       ...
Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                E drejta Islame (Fikh 3) Përkthyes:                 ...
Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                E drejta Islame (Fikh 2) Përkthyes:                 ...
Autor:                            Qendra e Studimeve Shkencore Islamike në Stamboll Titulli:                            E drejta Islame (Fikh 1) Përkthyes:                     ...