Bazat e fikhut

Përpilimi i ligjeve prej teksteve të sheriatit – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:           Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:           Përpilimi i ligjeve prej teksteve të sheriatit Përktheu:      Dr. Musli Vërbani Korrektura:    Burim Bunjaku Formati:        6.7 x 9.5 Faqe:            257 Botues:         Botues Privat Sipas mendimit të Gazaliut: kjo është...

Pasimi – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:           Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:           Pasimi Përktheu:      Dr. Musli Vërbani Korrektura:    Burim Bunjaku Formati:        6.7 x 9.5 Faqe:            72 Botues:         Botues Privat Në çdo shoqëri ekzistojnë dijetarë të caktuar për një çështje të caktuar,...

Parimi i interesit – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:             Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:             Parimi i interesit Përktheu:        Dr. Musli Vërbani Korrektura:      Burim Bunjaku Formati:          6.7 x 9.5 Faqe:               85 Botues:            Botues Privat Në temën e...

Objektivat e sheriatit – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:           Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:           Objektivat e sheriatit Përktheu:      Dr. Musli Vërbani Korrektura:    Burim Bunjaku Formati:        6.7 x 9.5 Faqe:            28 Botues:         Botues Privat Objektivat e sheriatit janë koncept dhe qëllime të cilat Ligjvënësi...

Masat ligjore – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:         Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:         Masat ligjore Përktheu:    Dr. Musli Vërbani Formati:      6.7 x 9.5 Faqe:          46 Botues:       Botues Privat Viti:            2017 Vendi:         Kaçanik Këtë temë do ta sqarojmë si në vijim: - Definicioni; -...

Ligji para nesh dhe medh’hebi i sahabiut – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:         Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:         Ligji para nesh dhe medh'hebi i sahabiut Përktheu:    Dr. Musli Vërbani Formati:      6.7 x 9.5 Faqe:          26 Botues:       Botues Privat Viti:            2018 Vendi:         Kaçanik Kjo temë ka të bëjë...

Ligji i shfuqizimit – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:         Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:         Ligji i shfuqizimit Përktheu:    Dr. Musli Vërbani Formati:      6.7 x 9.5 Faqe:          84 Botues:       Botues Privat Viti:            2018 Vendi:         Kaçanik Ndonjëherë përdoret me termin tema e shfuqizimit – te...

Ligjet e sheriatit – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:            Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:            Ligjet e sheriatit Përktheu:       Dr. Musli Vërbani Korrektura:    Burim Bunjaku Formati:        6.9 x 9.5 Faqe:             226 Botues:          Botues Privat Vendi:            Kaçanik Vërtetë...

Kurani – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:           Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:           Kurani Përktheu:      Dr. Musli Vërbani Korrektura:    Burim Bunjaku Formati:        6.9 x 9.5 Faqe:            54 Botues:         Botues Privat Vendi:           Kaçanik Burimet e ligjeve të sheriatit janë argumentet...

Kundërshtimi dhe favorizimi i mendimeve – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:           Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:           Kundërshtimi dhe favorizimi i mendimeve Përktheu:      Dr. Musli Vërbani Korrektura:    Burim Bunjaku Formati:        6.9 x 9.5 Faqe:            56 Botues:         Botues Privat Vendi:           Kaçanik Disa dijetarë...

Kijasi – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:          Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:          Kijasi Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Daut Shehu Formati:       6.9 x 9.5 Faqe:           127 Botues:        Botues Privat Vendi:          Kaçanik Asnjë kushtetutë në botë nuk mund t’i përfshijë në tekstet...

Ixhtihadi – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:              Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:              Ixhtihadi Përktheu:         Dr. Musli Vërbani Korrektura:       Burim Bunjaku Formati:           6.7 x 9.5 Faqe:               114 Botues:            Botues Privat Që...

Ixhmai – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:             Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:             Ixhmai Përktheu:        Dr. Musli Vërbani Korrektura:     Burim Bunjaku Formati:         6.7 x 9.5 Faqe:             149 Botues:          Botim Privat Nevoja e vazhdueshme për dispozitim të çështjeve...

Istis’habi – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:         Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:         Istis'habi Përktheu:    Dr. Musli Vërbani Formati:      6.7 x 9.5 Faqe:          14 Botues:       Botim Privat Viti:            2018 Vendi:         Kaçanik Për istis’habin do të flasim si në vijim: - Definicioni; - Format; - Analiza...

Istihsani – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:         Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:         Istihsani Përktheu:    Dr. Musli Vërbani Formati:      6.7 x 9.45 Faqe:          23 Botues:       Botim Privat Hanefijtë njihen se veprojnë me argumentin e istihsanit, saqë lexuesi i librave të tyre e sheh shpesh këtë shprehje: Në bazë...

Arsyeshmëria e teksteve – Dr. Vehbetu Zuhejli

Autor:           Dr. Vehbetu Zuhejli Titulli:           Arsyeshmëria e teksteve Përktheu:      Dr. Muslim Vërbani Korrektura:    Burim Bunjaku Formati:        6.7 x 9.5 Faqe:            27 Botues:         Botim Privat Për këtë temë ekziston mospajtimi i dijetarëve të kelamit në...