ETIKA E MOSPAJTIMIT NË ISLAM – Taha Xhabir Ulvani (Versioni i shkurtuar)

ETIKA E MOSPAJTIMIT NË ISLAM – Taha Xhabir Ulvani (Versioni i shkurtuar)

PËRKTHEU NGA ARABISHTJA: Sadush Tahiri

TITULLI I ORIGJINALIT: Min adab al-iḫtilāf ilā nabḏ al-ḫilāf (muḫtaṣar)

Boton: LOGOS-A

BIBLIOTEKA: MENDIMI ISLAM

PËRMBAJTJA:
‘Etika e mospajtimit në islam’, një ‘ELIF-BA’ i bashkëkohësisë ……………. 9
Pjesa e parë ……………………………………………………………………………….. 11
Përmbledhje e librit të parë “Etika e mospajtimit” ……………………… 11
Kur mospajtimi bëhet i papranuar dhe kur bëhet i pranuar? ……. 11
Historiku i mospajtimit ……………………………………………………… 11
Shkaqet fikhore të mospajtimit (dispozitat juridike) ………………. 12
Tiparet e mospajtimit midis imamëve (prijësve) dhe kultura e tij …. 13
Mospajtimi pas shekujve të fundit ………………………………………. 13
Pjesa e dytë ……………………………………………………………………………….. 15
Nga etika e mospajtimit drejt braktisjes së përçarjes …………………… 15
E para: Uniteti njerëzor ……………………………………………………… 15
E dyta: Diskursi hyjnor dhe përshkallëzimi i tij ………………………. 16
E treta: Dobësimi i parë ……………………………………………………… 16
E katërta: Ilmu ‘ul-kelami dhe përforcimi i sektarizmit
(grupimit) ……………………………………………………………………….. 19
Pjesa e tretë ………………………………………………………………………………. 21
Ilm ‘ul-kelami dhe përçarja e Umetit ………………………………………… 21
E para: Zanafilla e ilm ‘ul-kelamit ……………………………………….. 21
E dyta: Problemet metodologjike në Ilm ‘ul-kelam ………………… 22
1. Ndarja e ajeteve kur’anore nga konteksti i tyre ………………….. 22
2. Përdorimi i ajeteve kur’anore për dëshmi …………………………. 24
3. Çrregullimi i fotografisë së raportit midis botës së padukshme
(alem ‘ul-gajb) dhe asaj të dukshme (alem ‘ush-shehade)
në botëkuptimin e muslimanëve ………………………………………… 25
4. Mbështetja e tendencave të polemikës dhe kontestimit verbal

Pjesa e katërt …………………………………………………………………………….. 27
Drejt një formulimit (modelimit, krijimit) të një ilm ’ul-kelami të ri …… 27
E para: Hyrje metodologjike për themelim (ndërtimi) të një
vetëdije shpërfillëse ………………………………………………………….. 27
1. Sovraniteti i Kur’anit dhe autoriteti i Sunetit ……………………… 27
2. Shembuj të transmetimeve që kundërshtojnë mbrojtjen e
Allahut të Madhëruar të Kur’anit ………………………………………… 30
E dyta: Ndërtimi (formimi) i një diskursi kur’anor ………………….. 31
E treta: Ilm ‘ul-kelami islam dhe ndikimet e tij ……………………… 32
E katërta: Vetëdija për referimin e Kur’anit në medhhebet e ndryshme islame
1. Ibaditët ……………………………………………………………………….. 38
2. Zejditët ……………………………………………………………………….. 39
3. Imamitët ……………………………………………………………………… 39
4. Ehlu Suneti …………………………………………………………………… 42
Pjesa e pestë ……………………………………………………………………………… 49
Mospajtime të shumëllojshme e jo mospajtime kundërshtuese ……. 49
E para: shumëllojshmëria dhe shumëtrajtshmëria nuk
kundërshton unitetin ………………………………………………………… 49
E dyta: Elementet e unitetit dhe pajtimit ndërmjet
muslimanëve …………………………………………………………………… 52
E treta: Namazi thërret në bashkim …………………………………….. 54
E katërta: Komunikimi shkencor midis dijetarëve të mëdhenj të
medhhebeve të ndryshme …………………………………………………. 57
1. Imam Ebu Hanife dhe Imam Maliku: ………………………………… 57
2. Imam Ebu Hanife dhe Imamët e Ehli Bejtit:……………………….. 58
3. Midis shkollës racionaliste dhe tradicionaliste …………………… 58
4. Zejditët dhe hanefitët ……………………………………………………. 59
5. Imamitë dhe zejditë ………………………………………………………. 60
6. Ibn Tejmije dhe fakihu imamit ………………………………………… 60
Përse komunikim? ……………………………………………………………. 61
E pesta: Unifikimi rreth referencës së përbashkët dhe ndikimi i tij në trashëgiminë shkencore të medhhebit ……………………….. 65
Pjesa e gjashtë …………………………………………………………………………… 71
Ide besëlidhës për lëvizjet islame …………………………………………….. 71
E para: Sovrani (pushteti) nënkupton sovranin e Kur’anit
sipas kuptimit njerëzor e jo sovranin hyjnor …………………………. 71
E dyta: Sovrani hyjnor në botëkuptimin hebre (izraelit)
dhe të krishterë ………………………………………………………………… 76
1. Sovrani hyjnor në botëkuptimin hebre (izraelit) ………………… 76
2. Sovrani hyjnor në krishterizëm ……………………………………….. 78
3. Sovrani hyjnor dhe shpallja e fundit: ………………………………… 80
4. Sovrani në përshkrimin e tij koncept motivues (provokues) …. 84
5. Boshti i Umetit përballë grupit dhe përballë pushtetit ………… 90
7. Ringjallja e Umetit ………………………………………………………… 96
8. A ndërtoi i Dërguari i Allahut shtet apo Umet? …………………… 98
9. Njeriu emërohet mëkëmbës në Tokë ……………………………… 101
10. Popujt emërohen zëvendës dhe ndërrimi i popujve ………… 101
11. Mëkëmbësia individuale …………………………………………….. 102
12. Logjika statike nuk është e aftë të ringjall dhe përtërijë
Umetin………………………………………………………………………….. 104
13. Pastërtia e fesë (el-hanefijeh) si metodologji e përtëritjes së Umetit

SHTOJCË …………………………………………………………………. 111
Fjalorthi i librit “Etika e mospajtimit në islam“ ………………………………. 113
Biografi e shkurtër …………………………………………………………………….. 139
Literatura ………………………………………………………………………………… 143

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko [2.79 MB]

Artikulli paraprakRregullat e Bajrameve – Ibrahim b. Muhamed El Hukajl
Artikulli tjetërCIVILIZIMI ISLAM RËNIA DHE RIPËRTËRITJA E TIJ – Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman