Fetvaja e Hamasë – Ahmed ibn Abdulhalim ibn Tejmije

Fetvaja e Hamasë
Autor: Ahmed ibn Abdulhalim ibn Tejmije
Përktheu: Florian Leli

Faqe: 129

Përmbajtja
Parathënie 3
Jetëshkrim i shkurtër i shejhulislam Ibn Tejmijes 6
Paraqitje e shkurtër e fetvasë së Hamasë 14
Pyetja që i është parashtruar Ibn Tejmijes 20
Vlera dhe përparësia e selefit në fe dhe në dije 21
Turbullimi i halefit dhe lëkundja e tyre në dijet fetare 23
Ajete dhe hadithe që dëshmojnë për lartësinë e Allahut mbi krijesat e tij 25
Realiteti i thirrjes së kelamistëve 29
Burimi i mendimeve të kelamistëve 33
Librat dhe literatura që dijetarët kanë hartuar si replikë ndaj kelamisëve 35
Kapitull rreth bazës përmbledhëse në besimin e emrave dhe të cilësive sipas
pasuesve të hadithit 37
Medhhebi i selefit është mes temthilit dhe tatilit 38
Rrymat e të devijuarve në çështjen e emrave dhe të cilësive 43
1- pasuesit e iluzionit 43
2- pasuesit e tavilit 44
3- pasuesit e injorimit 45
Kuptimet e fjalës “tavil” 45
Fjala e Abdulaziz ibn Abdullah Maxheshonit 53
Fjalët e Ebu Hanifes në “El fikhul ekber” 57
Transmetime të ndryshme nga disa dijetarë të hershëm rreth pohimit të
lartësimit mbi Arsh 60
Fjala e imamit të malikive Muhamed ibn Abdullah ibn Ebi Zemninit 67
Fjala e shejhut të sufive Mamer ibn Ahmed Asfahaniut 72
Fjala e Ebu Bekr Halalit 73
Fjala e nxënësit të Xhunejdit Amr ibn Uthman Mekiut 74
Fjala e Harith Muhasebiut 76
Fetvaja e Hamasë 128
Fjala e shejhut të sufive dhe nxënësit të Ebu Hasen Eshariut Ebu Abdullah
Muhamed ibn Hafifit 82
Fjala e imamit të Andaluzisë Ebu Umer Ibn Abdulberrit 97
Disa transmetime të përmendura nga Ebu Bekr Bejhakiu në librin e tij rreth
cilësive që dëshmojnë për medhhebin e selefit 98
Fjala e Kadi Ebu Jala Hambeliut 100
Fjala e Ebu Hasen Eshariut 101
Fjala e Ebu Bekër Bakelaniut 107
Bazat e udhëzimit janë urtësia, imani dhe logjika 108
Fjala e Ebu Meali Xhuvejniut 109
Synimi i Ibn Tejmijes në këtë përgjigje 110
Mes argumentave të cilësive nuk ka mospërputhje 110
Gjashtë grupet në çështjet e emrave dhe të cilësive 120
Lutja që duhet të bëjë muslimani në rast pështjellimi rreth këtyre çështjeve 124
Përmbajtja 127

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko [2.16 MB]

Artikulli paraprakPraktikat dhe përmendjet ditore të Profetit – Dr. Abdullah Ibn Hamud El-Foriih
Artikulli tjetërEdukata Islame 65